dimecres, 27 de juliol de 2016

INICI TAULA DE CONVIVÈNCIA DE CAN VIDALET ANY 2013

Entre els anys 2012 i 2013 s’inicien les activitats de la  TAULA DE CONVIVÈNCIA DE CAN VIDALET.

La Taula neix amb una vocació clara: crear cohesió social entre els habitants de Can Vidalet  fomentant la participació activa de llurs veïns i veïnes en les activitats del barri i involucrant-los en el dia a dia.

La Taula té també un objectiu clar des del seu naixement: que es pugui convertir en un espai de trobada i coneixement mutu entre els residents autòctons de Can Vidalet i aquells que han vingut recientment a viure al barri, en especial els procedents d’altres països. En la mesura en que tots ens coneixem millor i sapiguem més els uns dels altres, podrem ampliar i millorar les nostres percepcions mútues.

Amb aquests objectius, a l’any 2012 es porta a terme des de l’Ajuntament un treball important de recerca i identificació de quins podrien ser els agents socials i grups que conformin la Taula de Convivència de Can Vidalet.  Es realitzen un seguit d’entrevistes prèvies, amb la finalitat de mesurar el grau d’implicació i complicitat dels possibles membres participants de la Taula.

I, un cop recopilades totes les dades i possibles participants, es realitza una primera trobada el 5 de febrer de 2013, a través de la qual s’aconsegueix un primer mapa motivacional. D’aquesta manera queda constituïda la Taula de Convivència de Can Vidalet.
                                                                                        
La Segona Sessió de la Taula s’organitza per al 14 de maig de 2013, amb dos objetius bàscs:

1.      Treballar en un Diagnòstic conjunt al voltant de la convivència al barri, i
2.      Definir un reglament de funcionament de la Taula.

El diagnòstic del barri aboca els següents resultats sobre els problemes de convivència latents en el barri:

        1.   Problemes de comunicació i/o desconeixement i por al desconegut i  per  tant falta de diàleg.
2.   Drets i deures/ normes de convivència/ incivisme.
3.      Rebuig, prejudicis i/o respecte.
4.      Participació  en la vida social i comunitària.


La 3ª sessió de la Taula té lloc el 10 de desembre del 2013, on es defineix i redacta un document marc de la Taula de Convivència de Can Vidalet. 

INICIO TAULA DE CONVIVENCIA DE CAN VIDALET AÑO 2013

Entre los años 2012 y 2013 se inician las actividades de la TAULA DE CONVIVENCIA DE CAN VIDALET.

La Taula nace con una vocación clara: crear cohesión social entre los habitantes de Can Vidalet  fomentando la participación activa de sus vecinos y vecinas en las actividades del barrio e involucrándolos en el día a día.

La Taula tiene también un objetivo  claro  desde su nacimiento: que se pueda convertir en un espacio de encuentro y conocimiento mutuo entre los residentes autóctonos de Can Vidalet y aquellos que han venido recientemente a vivir al barrio, en especial aquellos procedentes de otros países. En la medida en que todos nos conozcamos mejor y sepamos más los unos de los otros, podremos ampliar y mejorar nuestras percepciones mutuas.

Con estos objetivos en mente, en el año 2012 se efectúa desde el Ayuntamiento un trabajo importante de búsqueda e identificación de quienes puedan ser agentes sociales y grupos que conformen la Taula de Convivencia de Can Vidalet.  Se efectúan, para ello, diversas entrevistas previas, con el fin de medir el grado de implicación y complicidad de los posibles miembros participantes de la Taula.

Y, una vez que se obtienen todos estos datos y posibles participantes, se realiza un primer encuentro el 5 de febrero de 2013, a través del cual se consigue un primer mapa motivacional. De esta manera, queda constituida la Taula de Convivencia de Can Vidalet.
                                                                                        
La Segunda Sesión de la Taula se organiza para el 14 de mayo de 2013, con dos objetivos básicos:

  1. Trabajar en un Diagnóstico conjunto acerca de la convivencia en el barrio, y
  2. Definir un reglamento de funcionamiento de la Taula.

El diagnóstico del barrio arroja los siguientes resultados acerca de los problemas de convivencia que existen en el barrio:

1 -Falta de diálogo y miedo entre los diferentes colectivos que habitan en el barrio, por desconocimiento mutuo.
2 -Faltas de civismo, haciéndose necesarias unas normas de convivencia claras y para todos por igual
3 -Rechazo y prejuicios hacia los nuevos habitantes del barrio.
4 -Necesidad de mayor implicación y participación en la vida social del barrio por parte de sus habitantes.

La 3ª sesión de la Taula tiene lugar el 10 de diciembre del 2013, y en ella se define y redacta un documento marco de la Taula de Convivencia de Can Vidalet.