dimecres, 2 de novembre de 2016

SETENA SESSIÓ. ANY 2015

Al 2015 es realitza una única sessió plenària de la Taula de Convivència. En ella es tracten principalment dos temes, el Projecte Inter-Canvi i el Mapa d’Entitats. A més a més es porta a terme una dinàmica sobre què opinen els participants de la Taula sobre el barri de Can Vidalet a través d’unes entrevistes gravades amb vídeo càmera.  

La sessió s’inicia amb una presentació que esdevé un diàleg improvisat entre els diferents membres de la Taula on s’acaba arribant a la conclusió de que hi ha una alta estigmatització (actituds de rebuig social)  de Can Vidalet, tant per part de la pròpia gent del barri como de la gent de la resta d’Esplugues. Les causes d’aquest problema venen de:
- es fan sempre els mateixos tipus d’activitats culturals ( com ara , sevillanes)
- barri humil
- molta densitat de població
- alt orgull de sentir-se del barri

I, de cara a lluitar contra aquesta alta dosi d’estigmatització, els membres de la Taula proposen les següents solucions:

-          més varietat en les activitats culturals que es duen a terme en el barri
-          desplaçar alguns actes/activitats que afecten a tota la ciutat d’Esplugues a espais ubicats a Can Vidalet
-          facilitar l’accés entre la resta d’Esplugues i Can Vidalet ( transport públic)
-          fer intercanvi amb gent dels altres barris
-          fer valer que la gent de Can Vidalet se sent molt còmode en el barri

En conclusió, la idea que se n’extreu es que s’hauria de superar la sensació de ser percebuts com un barri conflictiu, insegur..., per la idea d’ésser un barri, en definitiva, igual que els altres barris d’Esplugues i que pertany, al igual que la resta, a la ciutat d’Esplugues.


Per últim, des de les persones participants de la Taula es demana un retorn de les sessions a nivell polític.

Projecte Inter-Canvi:

Tres dels joves pertanyents al Projecte Inter-Canvi van assistir a la sessió per explicar als participants de la Taula en què consistia aquest programa i posar un petit tall de la promoció del vídeo de 45 minuts que havien gravat dins d’aquest projecte. Aquesta gravació de més durada tenia com a objectiu mostrar un diagnòstic de les necessitats i dels punts forts del barri de Can Vidalet.


Les finalitats d’introduir aquest projecte en la sessió eren:

-          Incloure a població jove per mirar de crear un  diàleg entre les diferentes generacions
-          Apropar als membres de la Taula els projectes que s’estan duent al barri
-          Poder proposar accions concretes i de millora
-          Mostrar un projecte de gent del barri, que ha tractat sobre el barri
-          Ensenyar que les persones que  viuen a Can Vidalet el perceben com un lloc en el que, majoritàriament, s’hi senten còmodes i tranquil·les.


Dinàmica: què m’agrada/ no m’agrada de Can Vidalet:

La Dinàmica consistí en dividir el grup de participants de la sessió en dos: un grup parlà de què li agradava del barri i l’altra de què no li agradava. Els joves els gravaren a través d’entrevistes individuals de curta durada on hi cabien tres o quatre preguntes.


La idea de la dinàmica era obtenir informació sobre el barri a través d’una activitat distreta, diferent i que pogués quedar gravada.Mapa d’Entitats:

De l’origen de crear mapa ja en vam parlar l’anterior article, doncs va sorgir durant la segona plenària del 2014 amb la finalitat de impulsar el coneixement entre les entitats i de les entitats  per part de la ciutadania.


Durant aquesta sessió del 2015 es va fer una presentació de l’esborrany que s’havia elaborat per part de l’Ajuntament. Arran d’aquest model varem anant corregint les errades que se’n anaven trobant i es van acordar els canals i les formes per a la seva difusió.

SÉPTIMA SESIÓN. AÑO 2015

En el 2015 se realiza una única sesión plenaria de la Taula de Convivència. En ella se tratan principalmente dos temas, el Projecte Inter-Canvi y el Mapa d’Entitats. Además se lleva a cabo una dinámica sobre qué opinan los participantes de la Taula sobre el barrio de Can Vidalet a través de unas entrevistas grabadas con video cámara.

La sesión se inicia con una presentación que se convierte en un diálogo improvisado entre los diferentes miembros de la Taula donde se acaba llegando a la conclusión de que hay una alta estigmatización (actitudes de rechazo social) de Can Vidalet, tanto por parte de la propia gente del barrio como de la gente del resto de Esplugues. Las causas de este problema vienen de:
- Se hacen siempre los mismos tipos de actividades culturales (por ejemplo, sevillanas)
- Barrio humilde
- Mucha densidad de población
- Alto orgullo de sentirse del barrio

Y, de cara a luchar contra esta alta dosis de estigmatización, los miembros de la Taula  proponen las siguientes soluciones:

- Más variedad en las actividades culturales que se llevan a cabo en el barrio
- Desplazar algunos actos / actividades que afectan a toda la ciudad de Esplugues espacios ubicados en Can Vidalet
- Facilitar el acceso entre el resto de Esplugues y Can Vidalet (transporte público)
- Hacer intercambio con gente de otros barrios
- Hacer valer que la gente de Can Vidalet se siente muy cómodo en el barrio

En conclusión, la idea que se extrae es que se debería superar la sensación de ser percibidos como un barrio conflictivo, inseguro ..., por la idea de ser un barrio, en definitiva, igual a los otros barrios de Esplugues y que pertenece, al igual que el resto, a la ciudad de Esplugues.

Por último, desde las personas participantes de la Taula se pide un retorno de las sesiones a nivel político.

Projecte Inter-Canvi:

Tres de los jóvenes pertenecientes al Projecte Inter-Canvi asistieron a la sesión para explicar a los participantes de la Taula en que consistía este programa y poner un pequeño corte de la promoción del vídeo de 45 minutos que habían grabado dentro de este proyecto. Esta grabación de mayor duración tenía como objetivo mostrar un diagnóstico de las necesidades y los puntos fuertes del barrio de Can Vidalet.


Las finalidades de introducir este proyecto en la sesión eran:

- Incluir a población joven para tratar de crear un diálogo entre las diferentes generaciones
- Acercar a los miembros de la Taula los proyectos que se están llevando en el barrio
- Poder proponer acciones concretas y de mejora
- Mostrar un proyecto de gente del barrio, que ha tratado sobre el barrio
- Enseñar que las personas que viven en Can Vidalet lo perciben como un lugar en el que, en su mayoría, se sienten cómodas y tranquilas.


Dinámica: qué me gusta / no me gusta de Can Vidalet:

La Dinámica consistió en dividir el grupo de participantes de la sesión en dos: un grupo habló de que le gustaba del barrio y la otra de que no le gustaba. Los jóvenes los grabaron a través de entrevistas individuales de corta duración donde cabían tres o cuatro preguntas.

La idea de la dinámica era obtener información sobre el barrio a través de una actividad distraída, diferente y que pudiera quedar grabada.Mapa d’Entitats:

Del origen de crear mapa ya hablamos el anterior artículo, pues surgió durante la segunda plenaria de 2014 con el fin de impulsar el conocimiento entre las entidades y de las entidades por parte de la ciudadanía.


Durante esta sesión de 2015 se hizo una presentación del borrador que se había elaborado por parte del Ayuntamiento. A raíz de este modelo fuimos corrigiendo los errores que se iban encontrando y se acordaron los canales y las formas para su difusión.