dimecres, 2 de novembre de 2016

SETENA SESSIÓ. ANY 2015

Al 2015 es realitza una única sessió plenària de la Taula de Convivència. En ella es tracten principalment dos temes, el Projecte Inter-Canvi i el Mapa d’Entitats. A més a més es porta a terme una dinàmica sobre què opinen els participants de la Taula sobre el barri de Can Vidalet a través d’unes entrevistes gravades amb vídeo càmera.  

La sessió s’inicia amb una presentació que esdevé un diàleg improvisat entre els diferents membres de la Taula on s’acaba arribant a la conclusió de que hi ha una alta estigmatització (actituds de rebuig social)  de Can Vidalet, tant per part de la pròpia gent del barri como de la gent de la resta d’Esplugues. Les causes d’aquest problema venen de:
- es fan sempre els mateixos tipus d’activitats culturals ( com ara , sevillanes)
- barri humil
- molta densitat de població
- alt orgull de sentir-se del barri

I, de cara a lluitar contra aquesta alta dosi d’estigmatització, els membres de la Taula proposen les següents solucions:

-          més varietat en les activitats culturals que es duen a terme en el barri
-          desplaçar alguns actes/activitats que afecten a tota la ciutat d’Esplugues a espais ubicats a Can Vidalet
-          facilitar l’accés entre la resta d’Esplugues i Can Vidalet ( transport públic)
-          fer intercanvi amb gent dels altres barris
-          fer valer que la gent de Can Vidalet se sent molt còmode en el barri

En conclusió, la idea que se n’extreu es que s’hauria de superar la sensació de ser percebuts com un barri conflictiu, insegur..., per la idea d’ésser un barri, en definitiva, igual que els altres barris d’Esplugues i que pertany, al igual que la resta, a la ciutat d’Esplugues.


Per últim, des de les persones participants de la Taula es demana un retorn de les sessions a nivell polític.

Projecte Inter-Canvi:

Tres dels joves pertanyents al Projecte Inter-Canvi van assistir a la sessió per explicar als participants de la Taula en què consistia aquest programa i posar un petit tall de la promoció del vídeo de 45 minuts que havien gravat dins d’aquest projecte. Aquesta gravació de més durada tenia com a objectiu mostrar un diagnòstic de les necessitats i dels punts forts del barri de Can Vidalet.


Les finalitats d’introduir aquest projecte en la sessió eren:

-          Incloure a població jove per mirar de crear un  diàleg entre les diferentes generacions
-          Apropar als membres de la Taula els projectes que s’estan duent al barri
-          Poder proposar accions concretes i de millora
-          Mostrar un projecte de gent del barri, que ha tractat sobre el barri
-          Ensenyar que les persones que  viuen a Can Vidalet el perceben com un lloc en el que, majoritàriament, s’hi senten còmodes i tranquil·les.


Dinàmica: què m’agrada/ no m’agrada de Can Vidalet:

La Dinàmica consistí en dividir el grup de participants de la sessió en dos: un grup parlà de què li agradava del barri i l’altra de què no li agradava. Els joves els gravaren a través d’entrevistes individuals de curta durada on hi cabien tres o quatre preguntes.


La idea de la dinàmica era obtenir informació sobre el barri a través d’una activitat distreta, diferent i que pogués quedar gravada.Mapa d’Entitats:

De l’origen de crear mapa ja en vam parlar l’anterior article, doncs va sorgir durant la segona plenària del 2014 amb la finalitat de impulsar el coneixement entre les entitats i de les entitats  per part de la ciutadania.


Durant aquesta sessió del 2015 es va fer una presentació de l’esborrany que s’havia elaborat per part de l’Ajuntament. Arran d’aquest model varem anant corregint les errades que se’n anaven trobant i es van acordar els canals i les formes per a la seva difusió.

SÉPTIMA SESIÓN. AÑO 2015

En el 2015 se realiza una única sesión plenaria de la Taula de Convivència. En ella se tratan principalmente dos temas, el Projecte Inter-Canvi y el Mapa d’Entitats. Además se lleva a cabo una dinámica sobre qué opinan los participantes de la Taula sobre el barrio de Can Vidalet a través de unas entrevistas grabadas con video cámara.

La sesión se inicia con una presentación que se convierte en un diálogo improvisado entre los diferentes miembros de la Taula donde se acaba llegando a la conclusión de que hay una alta estigmatización (actitudes de rechazo social) de Can Vidalet, tanto por parte de la propia gente del barrio como de la gente del resto de Esplugues. Las causas de este problema vienen de:
- Se hacen siempre los mismos tipos de actividades culturales (por ejemplo, sevillanas)
- Barrio humilde
- Mucha densidad de población
- Alto orgullo de sentirse del barrio

Y, de cara a luchar contra esta alta dosis de estigmatización, los miembros de la Taula  proponen las siguientes soluciones:

- Más variedad en las actividades culturales que se llevan a cabo en el barrio
- Desplazar algunos actos / actividades que afectan a toda la ciudad de Esplugues espacios ubicados en Can Vidalet
- Facilitar el acceso entre el resto de Esplugues y Can Vidalet (transporte público)
- Hacer intercambio con gente de otros barrios
- Hacer valer que la gente de Can Vidalet se siente muy cómodo en el barrio

En conclusión, la idea que se extrae es que se debería superar la sensación de ser percibidos como un barrio conflictivo, inseguro ..., por la idea de ser un barrio, en definitiva, igual a los otros barrios de Esplugues y que pertenece, al igual que el resto, a la ciudad de Esplugues.

Por último, desde las personas participantes de la Taula se pide un retorno de las sesiones a nivel político.

Projecte Inter-Canvi:

Tres de los jóvenes pertenecientes al Projecte Inter-Canvi asistieron a la sesión para explicar a los participantes de la Taula en que consistía este programa y poner un pequeño corte de la promoción del vídeo de 45 minutos que habían grabado dentro de este proyecto. Esta grabación de mayor duración tenía como objetivo mostrar un diagnóstico de las necesidades y los puntos fuertes del barrio de Can Vidalet.


Las finalidades de introducir este proyecto en la sesión eran:

- Incluir a población joven para tratar de crear un diálogo entre las diferentes generaciones
- Acercar a los miembros de la Taula los proyectos que se están llevando en el barrio
- Poder proponer acciones concretas y de mejora
- Mostrar un proyecto de gente del barrio, que ha tratado sobre el barrio
- Enseñar que las personas que viven en Can Vidalet lo perciben como un lugar en el que, en su mayoría, se sienten cómodas y tranquilas.


Dinámica: qué me gusta / no me gusta de Can Vidalet:

La Dinámica consistió en dividir el grupo de participantes de la sesión en dos: un grupo habló de que le gustaba del barrio y la otra de que no le gustaba. Los jóvenes los grabaron a través de entrevistas individuales de corta duración donde cabían tres o cuatro preguntas.

La idea de la dinámica era obtener información sobre el barrio a través de una actividad distraída, diferente y que pudiera quedar grabada.Mapa d’Entitats:

Del origen de crear mapa ya hablamos el anterior artículo, pues surgió durante la segunda plenaria de 2014 con el fin de impulsar el conocimiento entre las entidades y de las entidades por parte de la ciudadanía.


Durante esta sesión de 2015 se hizo una presentación del borrador que se había elaborado por parte del Ayuntamiento. A raíz de este modelo fuimos corrigiendo los errores que se iban encontrando y se acordaron los canales y las formas para su difusión.

dimarts, 4 d’octubre de 2016

La Taula de Convivència de Can Vidalet. 2014

Durant el  2014 la Taula de Convivència, va tenir com a objectiu passar de la teoria a les actuacions pràctiques


1a Plenària 2014 (4a sessió de la Taula)

·       Es validà el Document Marc, ja treballat en la darrera sessió de l’any 2013.

·      A causa de la necessitat de realitzar accions concretes que donessin sentit a les reunions de la Taula es va adoptar una forma de treball que permetés: 1) Iniciar diferents projectes segons les necessitats que explicades pels membres de la Taula 2) Implicar a alguns participants perquè mantinguessin “viu” aquells projectes. A aquests participants els denominarem “grups Motors”. 

·       Van sorgir 4 Grups Motors (o subgrups), amb 4 projectes diferents:

Projecte
Grup Motor (subgrups)
o   Avaluar l’ús de les Pistes del Parc de Can Vidalet per fer propostes de millora (si s’escau)
-       Associació de Veïns de Can Vidalet
-       Associació de dones de Can Vidalet
-       Policia Local
o   Captar més presència Masculina Àrab a l’Associació de veïns de Can Vidalet
-       Associació de veïns de Can Vidalet
-       Associació Mediterrània
-       Tècnica d’Acollida
o   Fomentar la participació de dones que no siguin “de Can Vidalet de tota la vida” en tallers i altres activitats que realitzin entitats del barri 
-       Tècnica de Pla de Barris
-       Associació Fedebol
-       Alumnes del Taller d’Acollida
o   Fer una xerrada contra els prejudicis
-       Centro Cultural Andaluz
-       Associació Fedebol
-       CAP Can Vidalet
-       Taller Alumnes Nouvingudes


·       Com es pot observar en cada Grup Motor hi havia una mescla entre tècnics de l’Ajuntament, persones d’associacions i persones sense una vinculació determinada. 

·       Així, en aquesta mateixa sessió es va programar fer un retorn d’aquest treball  en la següent reunió de la Taula

2a Plenària 2014 (5a sessió de la Taula)

·       Entre la 1a plenària i aquesta segona, es van mantenir més de 15 sessions de treball i reunions, tant amb els Grups Motors que s’havien format, com amb els tècnics de l’Ajuntament

·       En aquesta segona sessió del 2014 es va presentar el treball d’aquests subgrups al llarg d’aquests mesos, tal com s’havia acordat ja a la primera reunió.

·       També en aquesta sessió va sorgir una nova temàtica: la falta de fluïdesa de la relació entre les entitats, així com de les entitats amb la mateixa ciutadania. 

·       És per això que va sorgir la proposta de fer un Mapa d’Entitats de Can Vidalet, per impulsar 1) El coneixement entre les entitats 2) El coneixement de les entitats  per part de la ciutadania.

·       Finalment es va fer una presentació de la següent sessió, destinada a un taller per reflexionar entorn la diversitat cultural, el qual era una de les propostes del quart subgrup de treball.

3a Plenària 2014 (6e sessió de la Taula)

·       Sessió en la qual es va dur a terme el taller anunciat a la reunió anterior. Amb el títol “Que no et posin de mal rumor”, la tallerista va posar a disposició de les persones assistents una sèrie de recursos i eines encaminades  a reflexionar entorn els  prejudicis, tòpics i rumors referents a les diferències culturals.

·       A partir d’aquí  es va generar un debat interessant arran de la immigració, la convivència, i les diferències culturals que va resultar enriquidor per a tots els assistents.

 

LA TAULA DE CONVIVÈNCIA DE CAN VIDALET. 2014

Durante el  2014 la Taula de Convivència tuvo como objetivo pasar de la teoría a las  actuaciones prácticas.


1era Plenaria 2014 (4arta sesión de la Taula)

·       Se valida el Documento Marco, ya trabajado en la última sesión del 2013.

·       Debido a la necesidad de realizar acciones concretas que dieran sentido a las reuniones de la Taula se adoptó una forma de trabajo que permitiera, 1º- Iniciar diferentes proyectos según las necesidades que expresaran los miembros de la Taula; 2º - Implicar a algunos participantes para que mantuvieran “vivos”  esos proyectos. A estos participantes les denominamos “grupos motores”. 

·       Salieron  4 Grupos Motores (o subgrupos), con 4 proyectos diferentes:

Proyecto
Grupo Motor (subgrupos)
o   Valorar el uso de las Pistas del Parc de Can Vidalet para hacer  propuestas de mejora ( si fuera necesario)
-       Associació de Veïns de Can Vidalet
-       Associació de dones de Can Vidalet
-       Policia Local
o   Captar más presencia Masculina Árabe en l’Associació de veïns de Can Vidalet
-       Associació de veïns de Can Vidalet
-       Associació Mediterrània
-       Tècnica d’Acollida
o   Fomentar la participación de mujeres que no sean “de Can Vidalet de toda la vida” en talleres y otras actividades que realizan las  entidades del barrio 
-       Tècnica de Pla de Barris
-       Associació Fedebol
-       Alumnes del Taller d’Acollida
o   Dar una charla contra los prejuicios
-       Centro Cultural Andaluz
-       Associació Fedebol
-       CAP Can Vidalet
-       Taller Alumnes Nouvingudes


·       Como se puede observar en cada Grupo Motor había una mezcla entre técnicos del Ayuntamiento, personas de asociaciones y personas sin una vinculación determinada. 
·       Así, en esta misma sesión se programó hacer una devolución de este trabajo en la siguiente reunión de la Taula .

2ª Plenaria 2014 (5ª sesión de la Taula)

·       Entre la 1era plenaria y esta segunda, se mantuvieron  más de 15 sesiones de trabajo y reuniones tanto con los  Grupos Motores que se habían formado, como con los técnicos del Ayuntamiento . 

·       En  esta segunda sesión de 2014 se presentó el trabajo de los subgrupos a lo largo de estos meses, tal y como, se había acordado ya en la primera sesión.

·       También en esta sesión vio la luz una nueva temática: la falta de fluidez de la relación entre les entidades, así como de las entidades con la propia ciudadanía.   

·       Es por eso que surgió la propuesta de hacer un Mapa d’Entitats de Can Vidalet, para impulsar: 1º-  El conocimiento entre las entidades; 2ª - El conocimiento de las entidades por parte de la ciudadanía.

·       Finalmente se hizo una presentación de la siguiente sesión, destinada a un taller para reflexionar sobre la diversidad cultural, que era una de les propuestas del cuarto subgrupo de trabajo.

3era Plenaria 2014 (6ena sesión de la Taula)

·       Sesión en la que se llevó a cabo el taller anunciado en la reunión anterior. Con el título “Que no et posin de mal rumor”, la tallerista puso a disposición de las personas asistentes una serie de recursos y herramientas dirigidas reflexionar sobre los prejuicios, tópicos y rumores referentes a las diferencias culturales.

·       A partir de aquí  se creo un debate interesante a raíz de la inmigración, la convivencia y las diferencias culturales que resultó enriquecedor para todos los asistentes.